LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 30, từ ngày 22 tháng 7 năm 2024 tới ngày 28 tháng 7 năm 2024
Từ ngày 15/07/2024 tới ngày 21/07/2024
NgàySángChiều
Thứ hai
Ngày 22/07/2024
Thứ ba
Ngày 23/07/2024
Thứ tư
Ngày 24/07/2024
Thứ năm
Ngày 25/07/2024
Thứ sáu
Ngày 26/07/2024
Thứ bảy
Ngày 27/07/2024
Chủ nhật
Ngày 28/07/2024
Ghi chú: