Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Kế hoạch xin ý kiến về Luật đất đai sửa đổi 2023
Lượt xem: 137
Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 17/02/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Ủy ban nhân dân xã Gia Minh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ GIA MINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phú
c

Số:         /KH-UBND

 

Gia Minh, ngày      tháng     năm 2023

KẾ HOẠCH

          Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 17/02/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Ủy ban nhân dân xã Gia Minh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọncủa nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phù hợp với chủ trươngđườnlối của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trongiai đoạn mới.

- Tạo sự thống nhất và đồng thuận của Nhân dân đối với chủ trương, đườnlối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai.

- Nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức tronviệc hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân phải được tiến hành dân chủ, khoa họccông khai, minh bạch, thực chấttổ chức lấy ý kiến Nhân dân với các hình thức thích hợp, tăng cường ứng dụng cônnghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân tham gia góp ý.

- Các tổ chức trong hệ thống chính trị, các doanh nghiệp trên địa bàn có trách nhiệm tuyên truyền, vận động cán bộ, Hội viên, nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và phản ánh trunthực, kịp thời ý kiến đóng góp; việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân phải bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; sự chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ của chính quyền địa phương; đề cao trách nhiệm người đứng đầu và sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức.

- Nội dung lấy ý kiến Nhân dân phải toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào một số nội dung, chính sách lớn, các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dândoanh nghiệp được dư luận quan tâm.

- Ý kiến đóng góp của Nhân dân phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thugiải trình nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

- Đài truyền thanh xã có trách nhiệm cập nhật, phát thanh, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý kiến; phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến tham gia của nhân dân; kiên quyết đấu tranh với các hoạt động vi phạm pháp luật lợi dụng chống phá, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung lấy ý kiến

- Lấy ý kiến cho toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), gồmbố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

- Lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: (1) quhoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợtái định cư; (3) phát triển quỹ đất; (4) giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai: (6) cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; (7) chế độ quản , sử dụng các loại đất; (8) phân cấp, giám sátkiểm soát quyền lực; (9) hộ gia đình sử dụng đất.

- Lấy ý kiến các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng như sau:

+ Các tầng lớp nhân dân: (1) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (2) Trình tự, thủ tục thu hi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtquyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; (3) Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (4) Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; (5) Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; (6) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; (7) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

+ Doanh nghiệp, hợp tác xãhộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác: (1) Các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tin thuê đất hng năm; (2) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; (3) Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; (4) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất; (5) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm; (6) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đấtgiá đất cụ thể; (7) Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đấttiền thuê đất; (8) Chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp.

+ Các cơ quan nhà nước trên địa bàn ; tổ chức chính trịtổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hộitổ chức xã hội - nghề nghiệp: (1) Thẩm quyền giao đấtcho thuê đất, cho phép chuyn mục đích sử dụng đất; (2) Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; (3) Căn cứthẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (4) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; (5) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc giacông cộng; (6) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; (7) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; (8) Việc cho phép chuyn nhượng, thế chấp quyn thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm; (9) Nguyên tắc xác định giá đấtbảng giá đấtgiá đất cụ thể; (10) Thẩm quyn giải quyết tranh chấp đất đai.

+ Các chuyên gia, nhà khoa học: (1) Phạm vi điều chỉnh: (2) Giải thích từ ngữ; (3) Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (4) Việc cho phép chuyn nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; (5) Chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng công trình ngầm, trên không; (6) Nguyên tắc xác định giá đấtbảng giá đất, giá đất cụ thể.

2. Đối tượng lấy ý kiến

- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn; Các ban, ngành, đoàn thể;

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác;

- Các tầng lớp nhân dân.

3. Hình thức lấy ý kiến.

- Góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến Ủy ban nhân dân xã.

4. Thời gian lấy ý kiến

Thời gian lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 02 tháng 03 năm 2023 và kết thúc vào ngày 11 tháng 03 năm 2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Địa chính – Công chức Tư pháp – hộ tịch:

- Là cơ quan Thường trực giúp việc cho Ủy ban nhân dân trong việc tổ chức và triển khai thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo kế hoạch.

Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến, gửi về phòng Tài nguyên và Môi trường đúnthời gian quy định trước ngày 15/03/2023.

 

2. Công chức Văn hóa thông tin:

- Chủ trì, phối hợp với công chức Địa chính thực hiện đăng các tin, bài trong đó tập trunvề công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trươncủa Đảng về chính sách quản lý đất đai trong thời gian tới; các điểm mới, tiến bộ của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); nêu cao ý thức về quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

- Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến nội dung lấý kiến, hình thức lý kiến và thời gian lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để cho Nhân dân được biết và chủ động tham gia ý kiến.

IV. Chế độ thông tin và thời hạn gửi báo cáo

Đề nghị nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội của xã; Các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp có trách nhiệm gửi ý kiến hoặc văn bản tham gia ý kiến với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) về UBND xã qua công chức Địa chính trước ngày 11/03/2023 để tổng hợp báo cáo.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh, những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung, thay thế đề nghị phản ánh về UBND xã để tổng hợp báo cáo UBND huyện xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- TT. Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã;
- Các tổ chức chính trị - xã hội , cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


Phùng Công Tiến

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới